LEGENDE O TVRĐAVI SOKOLAC
 
 
Jezerska voda je vremenom sva otekla na sjever, nestalo je jezero, a ostala je samo zelena rijeka Una i dolina koja se pruža pravcem jugoistok-sjeverozapad, u koju su se spustila plemena tog pradavnog naroda. Od tada su u ovoj dolini vijekovima živjeli, borili se i umirali ljudi mnogih plemena. Tragove njihovog boravka nalazimo skoro svugdje (sojenička naselja, gradine na brdima, nekropole, crkvine itd.). 
Legenda kaže da se nastanak tvrdih gradova veže za nekog bogataša po imenu Dobriša, koji je imao tri kćerke: Biku, Soku i Vranu, a da je Dobriša bio uzor dobrote i prostodušja. Po svemu uzorit. Toliko neporočan da ga je narod u zvijezde kovao. Kad mu se kako Krajišnici kažu, kćerke opasaše snagom, Dobriša je umro. Nakon njegove smrti sve tri djevojke nastavile su da žive po uzoru na oca Dobrišu. Da bi što bolje očuvale sjećanje na oca, odlučiše na svom imanju podignuti tri gradića. Kako su imale ogroman posjed u Pounju, a stanovale u gradu „Dubrovniku“ (grad i podgrađe odvojeni suhozidom na desnoj obali Une) niže grada Bihaća, imale su teškoća da očuvaju svoj posjed jer ih je napadao i zemlju im otimao neki nasilnik. Ipak su ga nekako urazumjele i s njim sklopile primirje. I tako, u miru, počnu graditi tri grada. 
Bika odabere mjesto u sred pitome doline na lijevoj obali Une, i tu podigne grad; nazvan po sebi „Bikće“ iz kojeg nastade Bišće i najzad Bihać. 
Soka se uputi na jedan sat hoda daleko na istočnu stranu te na stijenama na vrlo visokom brdu podigne grad, koji po svome imenu prozva Sokolac. 
Najmlađa sestra Vrana, nadomak sela Ćukovi sazida „vilinski“ gradić i nazove ga po svome imenu „Vrnograč“. 
 
HISTORISKA PODLOGA
 
Historijsko područje – Prahistorijska gradina, srednjovjekovni i osmanski grad Sokolac, ugroženi nacionalni spomenik čini utvrđenje iz perioda kasnog srednjeg vijeka i osmanskog perioda, te pokretni arheološki materijal koji se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu.  Lociran je na istočnoj strani brda Debeljače na lijevoj obali Une. 
Prahistorijska gradina, prema nalazima keramike datira se u kasno bronzano doba 10 -9. vijek prije naše ere sa nalazom urne, keramičkih kalupa za lijevanje bronzanih predmeta i bronzani nakit.
Tlocrt grada Sokoca ima oblik trougla. Orijentiran je kao i cijela padina koja od jugoistoka pada prema sjeverozapadu. Dužina grada iznosi 175 m, a najveća širina kod sjeverozapadnog zida 120 m. Najviša tačka je na jugoistočnom uglu gdje je podignuta glavna kula.  Grad ima dvije kule: kapi-kulu na sjevernoj strani i glavnu kulu na jugoistočnom vrhu platoa.  Kule su povezane prostranim kamenim bedemima.  
Na vrhu bedema vide se ostaci gusto poredanih grudobrana, svaki sa malom puškarnicom u sredini, ispod kojih su ostaci konzola i rupa za konstrukciju drvenog ophodnog trijema. U prostranoj unutrašnjosti grada uočeni su tragovi ostataka kuća prislonjenih uz bedeme.
 
LEGENDS ON FORTRESS SOKOLAC
 
When the lake water was gone andthe lake disappeared, only the green Una River and the valley stretching insoutheast-northwest direction, where the tribes of ancient people came to live, left. Since then, people of many tribeslived, fought and died in this valley for centuries. Traces of their existence are found almost everywhere (lake-dweller settlements, ruins in the mountains, necropolis, churchesetc.).
 
Legend says that the emergence of fortified townswas linked to a rich man named Dobriša, who had three daughters: Bika, Soka and Vrana, and was a model of goodness and openheartedness. Dobriša was practising a life of exemplary virtue. He was so perfect and upright and was so much adored by people. When his daughters grew up, Dobriša died. After his death, all three girls have continued to live by the example of their father Dobriša. To better preserve the memory of their father, the daughters decided to build three townson his property. Since they owned a huge property in Pounje, and resided in the town of „Dubrovnik" (town and suburb were separated by thedrywall on the right bank of the Una River) below the town of Bihać, they had difficulty preserving their property because they were attacked and their property was reived by a ruffian. Yet the three of them managed somehowto bring the ruffian to reason and made a truce with him. And so, in peace, they started building the three towns. Bika selected place in the middle of the quiet valley on the left bank of the Una River, and built the town; namedit “Bikće” after herself, which becameBišćelater on and finally Bihać.
 
Sokawent an hour walk away on the east side and built the townon the rocks on a very high hill, which was named Sokolac after herself.
The youngest sister Vrana,built the "fairy" town near the village of Ćukovi and named it "Vrnograč" after herself.
 
HISTORICAL BASIS 
 
- Historic site - prehistoric building, medieval and Ottoman town of Sokolac, and endangered national monument is composed of fortress dating from the late Middle Ages and the Ottoman period, and the movable archaeological material found in the National Museum in Sarajevo. It is located on the eastern side of Debeljačahill on the left bank of the Una River.
Prehistoric remains, according to the findings of pottery dated to the late Bronze Age of 10 -9 century BC are including the findings of urns, ceramic molds for casting bronze objects and bronze jewellery.
Floorplan of the town of Sokolac has the shape of a triangle. It is oriented like the entire hillside that falls from southeast to northwest. Length of the town is 175 m and the maximum width of the north-west wall is 120 m. The highest point is at the southeast corner where the main tower is built. The town has two towers: the gatehouse on the north side of the main tower and the main tower on the south-eastern tip of the plateau. The towers are connected by wide stone walls.
There are remains of close-set breastworksat the top of the walls, each with a small loophole in the middle, below which are the remains of a console and holes for the construction of a wooden patrol porch. Traces of the remains of houses stuck against wallswere seen in the spacious interior of the town.