PLANIRANI PROJEKTI U 2014. GODINI

Kapitalni projekti na revitalizaciji dobara kulturnog naslijeđa na prostoru Unsko-sanskog kantona odvijaju se djelovanjem više učesnika u kojim Zavod dijelom uspješno participira ili iste samostalno realizira. Finansijska sredstva za realizaciju planiranih projekata većim dijelom obezbijeđuje Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo civilnih poslova BiH, sredstva planirana Budžetom USK-a, te najavljena podrška iz budžeta općina
U pripremi plana i programa rada Zavoda od njegovog osnivanja, postoji praksa konsultovanja kolegija Zavoda sa svim općinama sa prostora Unsko-sanskog kantona, općinskim ustanovama kulture, nevladinim organizacijama, a ovaj put i sa vjerskim ustanovama.
Na taj način došli smo do spiska prijedloga za intervencije za preko 40 dobara kulturnog naslijeđa. Ovaj impozantan interes, rezultat je rada Zavoda, ali i pomenutog Zakona o kulturi gdje svi vide mogućnost da svojim radom doprinesu dobrobiti vlastite sredine. Radi navedenog razloga, a u cilju očuvanja interesa lokalne zajednice za dobra kulturnog naslijeđa pristupili smo pripremi stručnih opisa, procedura i svih drugih neophodnih informacija za apliciranje programa i projekata u cilju financijske podrške u 2014. godini. 
 
Na slijedećim stranama su tabele Plana rada Zavoda za potrebe općina, općinskih ustanova, vjerskih ustanova i nevladinih organizacija sa prostora Unsko-sanskog kantona, kao nosioca i partnera aktivnosti za podnošenje aplikacija za financijsku podršku s kantonalnog i viših nivoa vlasti, raspisivanje javnih poziva za projektovanje i realiciju radova na planiranim objektima.  
    

Aplikacije Zavoda za financijsku podršku za  intervencije na dobrima kulturnog naslijeđa u 2014. godini prema Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, Ministarstvu  civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sektor za nauku i kulturu, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, shodno Javnom pozivu, saradnja sa općinama i tabela Raspoloživih namjenskih sredstva u Budžetu Zavoda iz proteklog perioda koja će se implemenirati u 2014.godini.