PDF

LIČNA KARTA USTANOVE

 

Djelatnost:

Djelatnost biblioteka, arhiva, muzeja i ostalih kulturnih djelatnosti;

Djelatnost muzeja, zaštita kulturnog naslijeđa;

Zaštita kulturnog naslijeđa, očuvanje i rekonstrukcija historijskih

mjesta i zgrada.

Evidentiranje i valorizacija lokaliteta, nekretnina i pokretnih stvari; vođenje

registra dobara kulturnog naslijeđa; stručna i naučna proučavanja i istraživanja;

održavanje i  revalorizacija;  preduzimanje mjera administrativne i finansijske

prirode potrebene za:

×          Pronalaženje,

×          Zaštitu,

×          Održavanje,

×          Obnavljanje dobara kulturnog naslijeđa i 

×          Popularizacija.

 

Pravni status:  Javna ustanova

Odluka o osnivanju Javne ustanove «Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa» na prijedlog Vlade USK-a, donijela je Skupština USK-a, 24. maja 2004. godine, broj: 01-1-200/04.

Odluka o dopuni Odluke Skupštine USK-a o osnivanju Javne ustanove «Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa» od 5. januara 2005. godine, broj: 01-1-313/05.

Upis u sudski registar kod kantonalnog Suda u Bihaću sa matičnim registarskim brojem subjekta upisa: U/I-19/04., 2-162, in. Oz.02.

Evidencija službe za statistiku za područje USK-a broj: 04-32.5-1- 4263421390008/04 sa državnim oblikom vlasništva i poreznom registracijom pod identifikacionim brojem: 42634213990008.

Identifikacioni broj: 4263421390008.

 

Opširnije o Zavodu (PDF)