PLANIRANI PROJEKTI U 2013:

 

 • Historijska građevina – Kapetanova kula u Bihaću

 • Povijesno područje – Tvrđava u Bosanskoj Krupi.

 • Graditeljska cjelina - stari grad Jezerski u Jezerskom, Bosanska Krupa/kapija.

 • Konak, mjesto i ostaci historijske građevine.

 • Ostaci srednjovjekovne crkve i nekropola sa stećcima na lokalitetu

  Crkvina u Koluniću, arheološko područje.

 • Ostrovica - Ostrovački grad, povijesno područje. Arheologija I sjeverozapadna kula. Voditeljopćina Bihać.

 

 

 

HISTORIJSKA GRAĐEVINA – KAPETANOVA KULA U BIHAĆU

NACIONALNI spomenik se nalazi na k.č. broj 1/99 (stari premjer), k.o. Bihać - grad, upisanoj u z.k. uložak broj 1303, što odgovara k.č. broj 5135 (novi premjer), opština Bihać, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

 

RADOVI:

 • Sanacija prizemlja objekta

 • Izmjena stolarije

 • Izmjena krovnog pokrivača – krovišta.

 

Opširnije
 

PROGRAM I PLAN RADA

Javne ustanove Zavod za zaštitu

kulturnog naslijeđa za 2013. godinu

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU

Javne ustanove „Zavod za zaštitu

kulturnog naslijeđa“ za 2012. godinu

 

             POPISNI REGISTAR
STATUSA POKRETNIH, NEPOKRETNIH
  I DJELOMIČNO PRIRODNIH DOBARA
KULTURNOG NASLJEĐA NA PROSTORU
                        U S K